ISO Presidents

Dr.S K E Appa Rao

PRESIDENT

Dr.A.P.Sambandan

2014 - 2016

Dr.H.Vijayendra

2012-2014

Dr.P.P.Singh

2010-2012

Dr.Prabodh Karnik

2008-2010

Dr. T.V.Krishna Rao

2006-2008

Dr. Anand K. Shah

2004-2006

Dr. P. G. Visvanathan

2002-2004

Dr. T. K. Sethuraman

2000-2002

Dr. K. K. Ramalingam

1998-2000

Dr. M. G. Tepan

1996-1998

Dr. A. Mahadevaiah

1992-1996